PRVO BIROKRATIJA, ONDA SVADBA! Sve prepreke koje trebate proći u Srbiji za SKLAPANJE BRAKA SA STRANCEM

Stupanje u brak sa inostranim državljanom, ili državljankom predstavlja izbor svakog pojedinca, koji prati određena zakonska procedura. Kao i svaka druga bračna zajednica, mora biti formirana u skladu sa zakonom i svim propisima. U suprotnom, može se javiti niz prepreka i neće se ostvariti mogućnost za sklapanje braka.

Venčanje Svadba
Pixabay.com

Prepreke koje se mogu javiti prilikom sklapanja braka sa strancem odnose se na nedostatak svih papira, prevod dokumentacije, nesporazumevanje, neusklađenost zakona dve zemlje…

Prepreke koje se mogu javiti

Više je prepreka koje se mogu javiti prilikom sklapanja braka sa strancem. Prvo, neblagovremeno zakazivanje venčanja može da izazove izostanak istog. Takođe, da bi ovaj čin bio potpun i sproveden u delo, važno je da budući supružnici podnesu određenu dokumentaciju. Ukoliko izostane i samo jedan papir, ova prepreka ne može biti prevaziđena dok se i taj jedan ne prikupi i ne podnese na uvid nadležnim organima. Jedna od prepreka koja ima veliko dejstvo jeste neusklađenost zakona dve zemlje.

Ovde se misli na razmatranje i regulativu samog sklapanja braka, kao i na uvažavanje razlika u nacionalnostima i odredama različitih zemalja. Neodgovarajući prevod dokumentacije prepreka je koja može imati velike posledice: pogrešno sporazumevanje strana, nesuglasice i nerešeni odnosi, ali i sam izostanak procedure sklapanja braka.

U vezi sa ovim je i izostanak prevodilaca, posebno u slučaju da izabranik i izabranica ne komuniciraju istim jezikom. Ali, za sve ovo ima jedno, ključno rešenje, a to je sudski tumač.

Sudski tumač – rešenje svih prepreka

Iako sve navedene prepreke deluju velike i teško premostive, postoji idealno rešenje za to. Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice, koje može potpuno prevazići sve prepreke, i učiniti da brak bude uspešno sklopljen. S tim u vezi, važno je pravovremeno se informisati i angažovati prevodilačku agenciju ispred kojih će sudski tumač izvršiti sve neophnodne usluge u pogledu pripreme i samog olakšanja zaključenja braka sa strancem.

Sudski tumač se bavi prevodom dokumenata sa maternjeg na strane jezike, ili obrnuto. Podrazumeva se i usmeni i pismeni prevod, uz zvaničan pečat i potpis. Jedino sudski tumač ima pečat, koji stiče od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, kada položi državni ispit za bavljenje ovim poslom.

Bavi se i tumačenjem zakona, akata i svih pravnih i drugih dokumenata značaja za lica koja ga angažuje. Obavezno sarađuje sa sudovima, dok prema potrebama i izboru sa fizičkim i pravnim licima. Mogu biti angažovani u okviru prevodilačke agencije, a ujedno pružati prevod sa ovlašćenim pečatom.

Upravo zbod svega što je navedeno, sudski tumač ima veliku ulogu prilikom sklapanja braka sa strancem. Tako, angažuje se pre samog zaključenja, radi prevoda dokumentacije, svih pojašnjenja i drugih prevoda od značaja za strane koje stupaju u brak. U slučaju da izabranik i izabranica ne govore istim jezikom, obavezno prisustvuje i prilikom samog sklapanja braka.

Vrši ujedno usmeni prevod, omogućava sporazumevanje i pruža potpun prevod dokumentacije. Takođe, sudski tumač može vršiti tumačenje zakona i podzakonskih akata drugih zemalja, radi utvrđivanja usaglašenosti u pogledu tumačenja bračne zajednice.

Da bi sklapanje braka sa inostranim partnerom bilo moguće, izvodljivo i uspešno, sudski tumač ima veliku i nezamenjivu ulogu. Pružajući sve neophodne informacije, prevod dokumentacije i omogućavajući usmeno sporazumevanje, čini da se prepreke za sklapanje braka sa strancem otklone.