Pravila prenošenja sadržaja i komentarisanja

Uslovi korišćenja

Portal dnevno.rs sastoji se od sopstvenih sadržaja i sadržaja oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca, kao i linkova ka drugim stranicama.

Dokumenta, fotografije, podaci i informacije objavljene na internet stranici www.dnevno.rs ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez pristanka novinara i uredništva portala dnevno.rs

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, promena, reprodukovanje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje kao i svaka druga vrsta upotrebe sadržaja ove stranice ili jednog njenog dela, kao i izbor i usklađivanje njenog sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja portala dnevno.rs i drugih vlasnika autorskih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava portala dnevno.rs i podleže tužbi.

Privatnost

Korišćenjem sadržaja ove inernet stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju njenim korišćenjem.

Dnevno.rs poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca. Podatke iz registracije, kao i ostale podatke o korisniku, dnevno.rs neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Dnevno.rs može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala. Ove podatke portal koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje.

Komentari

Komentarisanje na dnevno.rs portalu je besplatno. Komentari koje korisnici postavljaju na portal dnevno.rs ne smeju biti vulgarni i moraju biti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Najstrože je zabranjeno:

-objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način

-objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
lažno predstavljanje, tačnije predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica

-objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

-objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja ili putem obmane

-svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse i/ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika

Nisu dozvoljeni uvredljivi ili pogrdni komentari i oni koji nisu konstruktivni i pristojni ili koji se postavljaju s namerom izazivanja nevolja. Takođe nije dozvoljeno postavljanje nezakonitih, klevetničkih, pretećih, opscenih, diskriminatorskih i seksualno orijentisanih sadržaja.

Komentari ispod tekstova nisu stav redakcije već subjektivni stavovi naših čitalaca i Dnevno.rs nema nikave veze sa tim. Dnevno.rs zadržava pravo da neadekvatne komentare ne odobri.

Autorska prava

Dnevno.rs polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava dnevno.rs portala i podlože tužbi.

Promena uslova korišćenja

Dnevno.rs portal zadržava pravo promene navedenih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, a neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Povlačenje pristanka na korištenje osobnih podataka
Klikni ovdje