Terzić: Zvezda ima dugove oko 50 miliona evra, radimo na tome da se izađe iz krize

Vršilac dužnosti gen­er­alnog sekre­tara Crvene zvezde, Zvezda Terzić, u inter­vjuu za Novosti otkrio je koliko je crveno-​belima potrebno novca za evro-​licencu, a osvr­nuo se i na speku­lacije oko novog ugovora sa sadašn­jim gen­er­al­nim spon­zorom „Gaspromom”.

– Dužni smo oko 50 miolina evra, od toga je 14 mil­iona evra dug za koji je direk­tno zain­tersovana UEFA, jer se tiče sport­skog sek­tora. Nas očekuje sledeći mon­i­tor­ing UEFA 31. marta 2015. i do tada moramo sani­rati ovaj deo nasleđenih dugova ili plaćan­jem ili pot­pi­si­vanjem raznih repro­grama – rekao je Terzić.

Crvena zvezda i „Gasprom” već pre­go­varaju o nas­tavku sarad­nje, a Terzić, u inter­vjuu za „Novosti” nije potvr­dio samo da je vred­nost novog peto­godišn­jeg ugov­ora 27,5 mil­iona evra.

– Na insi­s­ti­ranje ruske strane počeli su raz­gov­ori o nas­tavku sarad­nje, što očigledno znači da su zado­voljni ben­e­fitom koji im je donelo part­ner­stvo sa Zvez­dom. U ovom momentu mogu samo da kažem da su obavl­jeni pre­lim­i­narni raz­gov­ori i da se nadamo da će novi ugovor biti pot­pisan do prol­eća. Ugovor koji Zvezda ima sa „Gaspro­mom” pot­pisan je 2010, a na snazi je do juna 2015 – dodao je Terzić.

O intereso­vanju ruske kompanije da kupi crveno-​bele, Terzić je rekao:

– Pri­va­ti­zacija ili bilo kakvo strateško part­ner­stvo u ovom momentu nije realno, dok se ne promeni pravna forma, jer se ne radi „da li Terzić želi ili ne želi to”, već zakon o Udruženju građana ne dozvol­java pri­va­ti­zaciju Udruženja građana. Mora mnogo zakon­skih aktata da se promieni, mi smo angažo­vali Radnu grupu i imamo konkre­tan pred­log kako može da se izvede svo­jin­ska trans­for­ma­cija da bi Crvena zvezda došla u situaciju da pron­ađe adek­vatnog stratškog part­nera koji je zain­tersovban za poslovni odnos. Tada bismo mogli da dođemo do par desetina mil­iona evra koji bi nam pomogli da rešimo prob­leme i u nered­nih četiri, pet godina postanemo sta­bi­lan klub koji će igrati Ligu šam­pi­ona. Na tome inten­zivno radimo – istakao je Terzić koji je pričao i o planu kosolidacije.

– Angažo­vali smo revi­zorsku kuću „Diloit i Tuš” da nam uradi „dju dil­ižens” i biz­nis plan. Sagledaćemo sve aspekte i blizu smo rešenja da pron­ađemo najbolji put da Zvezda izađe iz krize. U prošloj godini klub je potrošio 12 mil­iona evra, a od te sume vraćeno je mnogo starih dugova. Naš je pro­jekat da Zvezda u ovoj i sledećoj sezoni može da živi trošeći između šest i osam mil­iona evra, znači 40 odsto manje. Među­tim, to su samo tekući troškovi, imamo mnogo nasleđenih dugova – zaključio je Terzić.