BEOGRADSKE ŠUME ODLAZE U ZABORAV: U blizini prestonice niče NOVO NASELJE – ko će tu živeti?

Oglašen je javni uvid u Nacrt Plana detalje regulacije područja između privredne zone "Autoput" i aerodroma "Nikola Tesla".

Beograd
pixabay.com

Plan obuhvata deo teritorije Novog Beograda i Surčina površine 255,83 hektara. Na toj lokaciji planirani su sportski kompleksi, više od 4.000 stanova, kao i komercijalni objekti, saobraćajnice, biciklističke staze.

Na toj lokaciji, kako se navodi u planu, trenutno se nalaze šume, mreže saobraćajnica, neizgrađeno zemljište, površine za stanovanje, a plan detaljne regulacije predviđa da se tu grade sportski objekti i kompleksi, zone namenjene porodičnom stanovanju, mešoviti gradski centri, komercijalni objekti.

Planira se izgradnja skoro čak dva miliona kvadrata (1.910 201 m2), ali se ne govori detaljnije o konkretnim objetkima i namenama.

Za sportske objekte i komplekse, kako stoji u Planu, namenjeno je 56,63 hektara. Sportsko-rekreativni kompleksi, piše, koristiće se za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i za rekreativne sadržaje.

U planu je da se površine za stanovanje povećaju sa postojećih 25,98 hektara na 53,30 hektara. Tu je predviđeno da se izgradi 4.261 stanova.

Kako je u planu da broj stanovnika bude 11.505, na toj teritoriji potrebno je obezbediti smeštaj za oko 845 dece predškolskog uzrasta. Na tri lokacije planirane su predškolske ustanove, dok su na dve lokacije planirani objekti za osnovne škole.

U planu je da se izgradi i preko milion kvadrata (1.079 971 m2) komercijalnih sadržaja. Oni bi se, prema Planu, prostirali na 86,40 hektara. Tu se kao mogućnost navodi izgradnja hipermarketa, šoping centara i šoping molova, robnih kuća, izložbenih prostora, hotela, restorana, zabavnih parkova.

Većina komercijalnih objekata planira se uz auto-put, dok je centralni deo planiran za sportske komplekse. Stanovi su planirani u blizini naselja Ledine.

Javni prevoz, biciklističke staze, saobraćaj

Saobraćajne površine zauzimaće 37,89 hektara. Predviđena je mreža saobraćajnica i terminus javnog prevoza.

U planu je i zadržavanje postojećih trasa linija javnog prevoza, ali uvođenje novih linija. Planira se trasa linija javnog prevoza saobraćajnicama: Rembrantova, Ulica XXI, Nova 13, Nova 3, Nova 2, Ulica XI i Ulicom 2a-2a.

U okviru bloka 4, planiran je novi terminus, a do izgradnje planirane saobraćajne mreže i planiranog terminusa u Bloku 4 zadržava se terminus Bežanija “Ledine”.

U okviru granice Plana namenjen je i prostor za jednosmerne obostrane biciklističke staze, u ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 2a-2a, XI i Surčinskoj. Takođe, planirana je, dvosmerna biciklistička staza, u ulici Nova 3.

Biciklističke staze planirane su i u zoni stajališta linija javnog prevoza, iza stajališnog platoa, a u slučajevima gde u zoni stajališta javnog prevoza nije moguće planirati biciklističku i pešačku stazu u minimalnoj širini, biciklističku stazu treba prekinuti u dužini tog stajališta.

U granici Plana se planira ukupno 164 parking mesta u regulaciji javnih saobraćajnih površina. Tamo gde su saobraćajnice planirano je formiranje novih trasa drvoreda sa travnim bašticama.

Postojeće šume i šumsko zemljište, koji trenutno zauzimaju 7,4 hektara, očuvaće se na površini od oko 6 hektara (5,85 hektara). Plan je na javnom uvidu od 1. februara do 5. marta.