Da li ste pametniji od osmaka? Rešite NAJOZLOGLAŠENIJI deo male mature – KOMBINOVANI TEST

Mala matura je gotova, ali se bura oko pitanja sa Kombinovanog testa ne stišava.

Dnevno.rs/Kolaž

Nakon što je javnost zgrozila činjenica da dobar deo đaka nije umeo da prepozna na slici Dositeja Obradovića, javili su se i oni koji tvrde da su najteža pitanja zapravo bila iz geografije.

Evo celog testa, pa pokušajte da ga rešite i – prosudite sami njegovu težinu:

FIZIKA

1.Milica vozi bicikl brzinom od 4m/s. Koliki put će preći za jedan minut?

a) 4m

b) 40m

v) 120m

g) 240m

d) 400m

2. Prazna mesta u tabeli popuni odgovarajućim pojmovima – težina, masa, temperatura, dinamometar, menzura, lenjir, hronometar

Printscreen

3. Na slici je prikazan grafik zavisnosti ubrzanja tela od intenziteta sile koja deluje na to telo. Na osnovu grafika odgovori na postavljena pitanja.

Printscreen

a) Koliko ubrzanje dobija telo pod dejstvom sile od 9N?

Odgovor: ______ m/s2

b) Koliki je intenzitet sile koja telu dale ubrzanje od sm/s1?

Odgovor: ______ N

4. Kuglica okačena o elastićnu oprugu naravi 10 oscilacija za 4 sekunde. Kolika je frekvencija osciliranja ove kuglice?

Napiši formulu i prikaži postupak. U postupku i rešenju uz brojne vrednosti napiši i merne jedinice.

BRUKA NA MALOJ MATURI: Pitali su na Kombinovanom testu – KO JE NA SLICI? Odgovori čine da se zapitamo GDE SMO POGREŠILI (FOTO)

HEMIJA

1.Od kog metala je napravljen komad žice koja može da se privuče magnetom?

a) aluminijuma

b) bakra

v) magnezijuma

g) gvožđa

2. Koliko masenih procenata sumpora ima u Supmor(IV)-oksidu, SO2?

Printscreen

U Supmor(IV)-oksidu ima _____ % sumpora.

3. Koju vrstu promena prikazuje ilustracija supstanci pomoću modela čestica?

Printscreen

a) isparavanje

b) kondenzovanje

v) analiza

g) sinteza

BIOLOGIJA

1.Kako se jednim imenom nazivaju delovi ćelije koji imaju sopstvenu membranu i vrše određenu ulogu u ćeliji?

2. Poređaj po redu odgovarajuće brojeve koji označavaju pojedine stadijume u razmnožavanju biljaka cvetnica.

1 – oplođenje, 2- oprašivanje, 3- cvetanje, 4-formiranje ploda

3 _ _ _

3. Reši Venov dijagram. U odgovarajuća polja upiši brojeve koji označavaju osobine date biljke, odnosno životinje ili njihove zajedničke osobine. Svaki broj možeš upisati samo jednom.

Printscreen

4. Koje životinje i biljke možemo videti ako posetimo prirodna staništa tropskih kišnih šuma u Južnoj Americi?

a) oskudan biljni pokrivač i kamile

b) listopadno drveće i lisice

v) nisko šiblje i polarnog zeca

g) gusto drveće, lijane i papagaje

5. Populacija leptira u jednoj šumi sastojala se od svetlije i tamnije obojenih jedinki. Ptice su u ishrani više koristile tamnije obojene leptire pošto su oni bili uočljiviji na stablu drveta.

– Ukoliko se ovo dešava u dužem vremenskom periodu, kroz nekoliko generacija će doći do sledeće pojave:

a) populaciju leptira će činiti uglavnom svetlije jedinke

b) populaciju leptira će činiti uglavnom tamnije jedinke

v) brojnost svetlijih i tamnijih jedinki u populaciji biće ista

– Ova pojava se u evoluciji označava kao __________ selekcija.

GEOGRAFIJA

1. Planeta Zemlja se nalazi između:

a) Merkura i Venere

b) Venere i Marsa

b) Marsa i Jupitera

g) Jupitera i Saturna

2. Poveži oblike reljefa iz leve kolone sa njihovim nazivima iz desne kolone. Napiši odgovarajuće slovo na prazne crte.

Printscreen

3. Ako neka država ima prirodni priraštaj 8 promila, a natalitet 12 promila, koliki je mortalitet u toj državi?

a) 2 promila

b) 4 promila

v) 6 promila

g) 20 promila

4. Poveži glavne gradove evropskih država sa rekama koje kroz njih protiču.

Printscreen

GOTOVA MALA MATURA! Ovo su REŠENJA KOMBINOVANOG TESTA od koga su đaci NAJVIŠE STREPELI

ISTORIJA

1. Na koja tri kontinenta se prostiralo Osmansko carstvo tokom svog najvećeg uspona?

2. Navedi ime i prezime ličnosti sa slike.

Facebook

3. Istorijski period novog veka započeo je:

a) Osmanlijskim osvajanjem Balkanskog poluostrva

b) Velikim geografskim otkrićima

v) Velikim raskolom (šizmom) u hrišćanskoj crkvi

g) Američkom revolucijom

4. Pročitaj odlomak iz istorijskog izvora i odgovori na pitanje.

Printscreen

U kom veku se odigrao ovaj događaj, opisan u delu “Memoari” Simeona Piščevića?

a) XV

b) XVI

v) XVII

g) XVIII

d) XIX

Kako ste prošli? Ako vas zanima koliko tačnih odgovora ste imali to možete proveriti OVDE.