NAJVEĆA POMOĆ DRŽAVE DO SAD: Evo ko sve ima pravo na 20 HILJADA evra

Novac od države moguće je dobiti ne samo za kupovinu stana već i za izgradnju kuće, ali i za učešće u stambenom kreditu.

Pixabay.com

Svaka majka koja je rodila dete nakon 1. januara 2022. može da od države dobije pomoć od 20.000 evra za kupovinu stana ili kuće!

Za podnošenje zahteva potrebno je prikupiti ukupno 14 dokumenata, a najvažniji uslov je da roditelji nemaju nijednu nekretninu na svoje ime.

Ukupni prihodi majke, podnosioca zahteva i njenog partnera mesečno ne smeju da prelaze dve prosečne neto mesečne zarade u Srbiji.

Majka, podnosilac zahteva, mora da potpiše i izjavu da u prethodnih pet godina nije prodala stan ili kuću.

Novac od države moguće je dobiti ne samo za kupovinu stana već i za izgradnju kuće, ali i za učešće u stambenom kreditu.

Najviše za ugrožene

Oni koji se odluče za izgradnju nekretnine imaju nekoliko opcija i od svake zavisi visina novčane pomoći koju mogu da dobiju od države. Tako će parovi koji se odluče za izgradnju kuće u opštinama koje su definisane kao siromašne moći da računaju na pomoć u visini od 50 odsto vrednosti radova.

Vrednost radova za izgradnju kuće se određuje na osnovu predračuna koji je overen od strane odgovornog projektanta. Praktično, ako je za gradnju kuće potrebno 40.000 evra, moguće je računati na 20.000 evra subvencije od države.

Oni koji se odluče za izgradnju kuće u ostalim opštinama koje nisu u kategoriji nerazvijenih dobijaju 20 odsto sredstava u odnosu na vrednost radova na izgradnji kuće. To znači, ako se gradi kuća u vrednosti od 100.000 evra, država pomaže sa 20.000 evra, a ako je u pitanju kuća od 50.000 evra, moguće je dobiti 10.000 evra.

Državnu pomoć mladi parovi mogu da iskoriste za učešće u kupovini kuće ili stana pomoću stambenog kredita, i to u iznosu od 20 odsto od vrednosti nekretnine koju je procenila banka u kojoj se uzima kredit.

Državnu pomoć moći će da dobiju i oni koji nekretninu ne kupuju na kredit, i to u visini 20 odsto od vrednosti stana ili kuće procenjene od strane nadležnog poreskog organa.

I ti parovi imaće pravo na pomoć najviše u iznosu od 20 odsto od cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji ukoliko se desi da je procena poreskog organa o vrednosti nekretnine niža od cene za koju je prodavac prodaje.

Primeri pomoći koja se može dobiti

Crna Trava
vrsta pomoći gradnja kuće 50% od države, ugroženo područje
grad Crna Trava
vrednost nepokretnosti 20.000 evra (50 kvm)
deo koji se dobija od države 10.000 evra
Sombor
vrsta pomoći kupovina kuće, 20% od države
grad Sombor
vrednost nepokretnosti 37.000 evra (65 kvm)
deo koji se dobija od države 7.400 evra
Ćuprija
vrsta pomoći kupovina stana, 20% od države
grad Ćuprija
vrednost nepokretnosti 39.500 evra (54 kvm, novogradnja)
deo koji se dobija od države 7.900 evra
Kraljevo
vrsta pomoći kupovina stana na kredit 20% od vrednosti stana
grad Kraljevo
vrednost nepokretnosti 60.500 evra (55 kvm)
deo koji se dobija od države 13.300

Strogi uslovi

Kada su u pitanju uslovi pod kojima će se dobijati novac, prvi je, naravno, da je dete rođeno posle 1. januara ove godine.

Uslov je i da majka prvi put stiče u svojinu nepokretnost na teritoriji Srbije, kao i da se zahtev podnese u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Sva dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji. Majke koje planiraju da dobiju pomoć, između ostalog, treba da dostave izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice.

Ukoliko je u pitanju samohrana majka, potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrdu fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju.

Potrebno je i uverenje da majka u proteklih pet godina nije bila obveznik poreza na imovinu po osnovu vlasništva kuće ili stana.

Takođe, podnosilac zahteva ne sme da ima zajedničku imovinu ni susvojinu nad kućom ili stanom, kao što ni supružnik ne sme da ima stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa majkom koja podnosi zahtev.

Supružnici takođe ne smeju da budu u postupku odobravanja novca za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nekretnina od strane države.

Majka, podnosilac zahteva, mora da podnese i izjavu da u prethodnih pet godina nije prodala stan ili kuću, dok supružnik mora da priloži izjavu da u proteklih pet godina nije prodao zajedničku nepokretnost.

Uz sve ovo potrebno je, ako se gradi novi objekat, dostaviti tehnički opis i predračun radova overen kod projektanta. Potrebna je i građevinska dozvola, a ako se radi o kupovini stana ili kuće, treba dostaviti predugovor o kupoprodaji overen kod javnog beležnika.

Jedan od dokumenata jeste uverenje MUP-a o promeni prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva. Na kraju, potreban je i dokaz da ukupni prihodi podnosioca zahteva i njenog partnera mesečno ne prelaze dve prosečne neto mesečne zarade u Srbiji.

14 potrebnih dokumenata

 1.  dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici
 2.  dokaz o statusu jednoroditeljske porodice, izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja
 3.  uverenje jednog ili više nadležnih organa jedinice lokalne samouprave da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva podnosilac nije vodio kao obveznik poreza na imovinu kuće ili stana
 4.  izjava podnosioca zahteva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Srbije
 5.  izjava supružnika da nema stan ili kuću na teritoriji Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine
 6.  da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu ili adaptaciju stana ili kuće
 7.  izjava podnosioca zahteva da u proteklih pet godina nije prodao stan
 8.  izjava bračnog partnera da u proteklih pet godina nije prodao zajedničku svojinu, kuću ili stan
 9.  popis radova, predračun radova
 10.  potpisan predugovor sa firmom ovlašćenom za projektovanje i građevinske radove
 11.  građevinska dozvola
 12.  predugovor o kupoprodaji stana
 13.  uverenje MUP o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva
 14.  dokazi da su prihodi supružnika manji od dve mesečne prosečne zarade