PLANIRAO NAPAD NA SRPSKE SVETINJE? Slika pravoslavnog hrama u kompjuteru Osame Bin Ladena!

Bin Laden
Beta

Među dokumentima pronađenim u računaru ubijenog lidera Al Kaide, nalazi se fotografija Hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i mapa grada.

 

Ubijeni lider terorističke Al Kaide Osama bin Laden bio je veoma zainteresovan za južnu srpsku pokrajinu, pokazuju dokumenti koji su pronađeni u njegovom ličnom kompjuteru, a čije fajlove je objavila američka Centralna obaveštajna agencija (CIA).

Pregledom 470.000 fajlova obe­lo­da­nje­nih 1. no­vem­bra ove go­di­ne na saj­tu CIA, „Po­li­ti­ka“ je pro­na­šla ma­pu Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, kao i fo­to­gra­fi­ju Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci.

– Pro­na­šli smo i ba­ner na ko­jem pi­še „Ko­so­vo dži­had – mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih hri­šća­na”, kao i ma­pu Ko­so­va iz do­ba Oto­man­skog car­stva na ko­ji­ma su pri­ka­za­ni Pri­šti­na i Vu­či­trn – piše Politika.

Tu je i re­por­ta­ža o ži­vo­tu u se­ver­nom i ju­žnom de­lu Mi­tro­vi­ce i ob­ja­vljen je 14. mar­ta 2007. godine. Po sve­mu su­de­ći, Bin La­den je iz ovog tek­sta sa­ču­vao na svom kom­pju­te­ru ma­pu Mi­tro­vi­ce i sli­ku Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja. 

Ne mo­že se utvr­di­ti oda­kle po­ti­ču ba­ner sa nat­pi­som „Ko­so­vo dži­had – mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih hri­šća­na” i ma­pa Pri­šti­ne i Vu­či­tr­na iz vre­me­na Oto­man­skog car­stva.