Dekan FON-a: Doktorat Siniše Malog je naučno validan

Grupa autora osporila je na sajtu Pešcanika doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog, a dekan Fakulteta organizacionih nauka dr Milan Martić odgovora da je doktorat naučno validan i da je prošao svu proceduru predviđenu odredbama koje podrazumevaju doktorske studije.

– Da bi Fakultet organizacionih nauka odobrio određenu doktorsku tezu, postoje vrlo jasna i precizna pravila koja određuje Univerzitet u Beogradu. Svaki rad mora, na prvom mestu, da dobije saglasnost Komisije za doktorske studije Fakulteta a zatim i odgovarajuceg Veća naučne oblasti na Univerzitetu – rekao je Martić Tanjugu.

Kako je podvukao dekan FON-a, doktorat Siniše Malog prošao je svu proceduru predviđenu odredbama koje podrazumevaju doktorske studije i dobio neophodne saglasnosti pomenutih komisija.

Martić takođe napominje da je doktorat bio dostupan na uvid javnosti mesec dana pre odbrane i da nije primljena nijedna primedba, dodajući da su sve doktorske teze i radovi zvanični i podležu sudu stručne i opšte javnosti i nakon njihove odbrane.
– Komisija Fakulteta organizacionih nauka, sastavljena od eminentnih profesora FON-a i Ekonomskog fakulteta, a čija su uža naučna delatnost upravo teme koje obrađuje pomenuta doktorska disertacija, pozitivno je ocenila rad i izjasnila se da ima dovoljno naučnih doprinosa koji su neophodni za sticanje zvanja doktora nauka, što je potvrđeno i na Veću naučne oblasti Univerziteta – podvukao je Martić.

Kako je objasnio, izrada disertacije podrazumeva korišćenje relevantne literature, ali i postojanje originalnih naučnih doprinosa.

On je dodao i da ne postoji odredba o dozvoljenom obimu citata u jednom naučnom radu, a pri izradi doktorata ne samo da je poželjno već je i neophodno konsultovati široku stručnu literaturu, što podrazumeva i razmatranje tuđih doprinosa u vezi sa postavljenom tezom.
– Osnovni kriterijum pri vrednjovanju validnosti jednog doktorskog rada je postojanje i odbrana originalnih naučnih doprinosa, što pomenuti rad sadrži. Stručna Komisija je, dakle, na osnovu svih relevantnih kriterijuma, utvrdila da je doktorat naučno validan – zaključio je Martić.