Još jedna srpska sramota: Profesor sa Medicinskog fakulteta u Nišu plagira naučne radove

Osim što ovih dana slušamo o plagiranju doktorata na Univerzitetu 'Megatrend' u Beogradu, slični slučajevi 'zadesili' su i jug Srbije. Grupa nastavnika i saradnika sa Medicinskog fakulteta u Nišu pisala je portalu 'Teleprompter' i plasirala dokaze da se docent Dr Dragan Milić bavi plagiranjem naučnih radova.

Obraćanje Teleprompteru prenosimo vam u celosti:

Obraćamo Vam se povodom plagijarizma na Univerzitetu u Nišu, o kome se godinama ćuti, a osvedočeni plagijator se (zahvaljujući svom političkom angažmanu – najpre u DS-u a sada u SNS-u) nagrađuje izborom u više zvanje na Medicinskom fakultetu u Nišu, kao i direktorskom funkcijom Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog Centra Niš.

Izbor dr Dragana Milića u zvanje docenta, na Medicinskom fakultetu u Nišu, obeležilo je nedopustivo tolerisanje plagijarizma i neizvršavanja radne obaveze, kao i flagrantno kršenje zakona, akademskih normi i same izborne procedure.

1. Dr Dragan Milić je do sada plagirao veliki broj stručnih radova, uključujući i svoj doktorat:

1.1. Dr Milić je 2001. godine, u renomiranom časopisu „Flebology” (vol. XVI, No I, 41) publikovao rad pod naslovom „Minimally invasive surgery (ambulatory flebectomy) in the treatment of varicose veins” sa potpuno izmišljenim podacima, obzirom da takva metoda, u to vreme, uopšte nije izvođena u Nišu.

1.2. Sličan, potpuno izmišljeni rad, asistent Milić je mentorisao studentu, za studentski kongres, podučavajući ga tajnama i veštinama grubog plagijarizma.

1.3. Dr Milić je plagirao i rad „Beztenzione procedure u hirurškom lečenju preponskih kila”, koji je objavljen na PubMed-u. Celina pomenutog rada je objavljena in extenso na srpskom jeziku i u nacionalnom časopisu „Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo” 2003; jan-feb; 131 (1-2): 82-91

1.4. Autorski rad dr Milića pod naslovom „Sindrom sistemskog zapaljenjskog odgovora kod hirurških bolesnika sa sepsom” koji je publikovan in extenso u renomiranom nacionalnom časopisu sa SCI liste, „Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo” 2004; maj-juni; 132 (5-6): 182-6, predstavlja bukvalan i celovit prevod rada „Sepsis and the sistemic inflammatory response syndrome” autora Paterson RL i Webster NR, koji je publikovan u J R Coll Surg Edinb. 2000 Jun; 45 (3): 178-82.

Za poslednji rad, dr Milić je dobitnik sertifikata Uredništva časopisa „Srpski Arhiv” za čist plagijarizam.

Svi pomenuti plagijati su verifikovani od strane legitimne komisije Katedre za hirurgiju, kao i Uredništva pomenutog časopisa.

Obaveštenje o povlačenju rada uređivačkog odbora časopisa „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo”.

1.5. DR MILIĆ JE PLAGIRAO I SOPSTVENI DOKTORAT, ELABORIRAJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, REZULTATE TESTOVA NA LEIDENOVE MUTACIJE U SERIJI OD 100 PACIJENATA I PORED ČINJENICE DA U NIŠU TAKVA ANALIZA NIKADA NIJE RAĐENA.

Plagijarizam dr Milića je osuđen i na Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta i to pre njegovog izbora u zvanje docenta.

2. Dr Milić je nesavesno obavljao svoju radnu obavezu na fakultetu, u smislu neodržavanja praktične nastave strudentima, kao njegove jedine dužnosti, o čemu postoje pisani dokazi, uključujući i potpise studenata kojima je, ne njihovom krivicom, mesecima uskraćivana praktična nastava.

3. Zbog potvrđenog plagijarizma, kontinuiranog kršenja radne obaveze, lažnog predstavljanja u javnosti, otvorenog politikanstva, bahatog ponašanja kao i nipodaštavanja uglednih nastavnika, dr Milić nije dobio saglasnost matične katedre za napredovanje u više zvanje, čime nije ispunjen član 122 Statuta Medicinskog fakulteta, kao jedan od ključnih i zakonskih uslova konkursa.

U članku Blica pod naslovom „Najbolji vaskularni hirurg van prostora SAD za 2010”, dr Milić lažno se predstavlja kao najbolji vlaskularni hirurg.

Međutim, „Američko udruženja vaskularnih hirurga” demantovalo je tvrdnje da je Dr Miliću dodelilo takvu titulu.

4. Upravo iz pomenutih razloga, godinu i po dana je bilo nemoguće formirati kredibilnu komisiju za pisanje referata o kandidatu, obzirom da su se članovi 5 uzastopnih komisija, ne želeći da daju legitimitet plagijarizmu, izuzimali iz njenog sastava. Među brojnim profesorima, koji su se eksplicitno izuzeli, nalaze se i najveća imena srpske vaskularne hirurgije, poput akademika Đorđa Radaka i profesora Lazara Davidovića.

5. Osim uskraćene podrške matične Katedre, Izborno veće Medicinskog fakulteta je 05. novembra 2012, većinom glasova (sa samo jednim protiv i 3 uzdržana), dalo negativne ocene kandidatu dr Draganu Miliću, iz člana 136 Statuta Medicinskog fakulteta, (koji proističe iz Zakona o visokom obrazovanju, i to ocenu o rezultatima naučnog i istraživačkog rada, ocenu o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti Fakulteta i ocenu o rezultatima pedagoškog rada kandidata), čime je praktično isključena svaka zakonska mogućnost njegovog napredovanja.

6. Kako je postalo jasno da ni jedan vaskularni hirurg u Srbiji, koji je istovremeno profesor Univerziteta, ne želi da podrži kandidata, prepoznatljivog po čistom plagijarizmu, Senat Univerziteta u Nišu je, mimo matične Katedre i Izbornog veća Medicinskog fakulteta i mimo naučno-stručnog veća za medicinske nauke na univerzitetu, imenovao šestu po redu Komisiju, što je u koliziji sa zakonom, Statutom fakulteta i univerziteta ali ovoga puta od profesora drugih specijalnosti, a ne vaskularnih hirurga, i pored činjenice da se radi o izboru docenta iz oblasti vaskularna hirurgija.

7. Članovi ove poslednje komisije, opterećeni sukobom interesa (zapošljavanje dece na fakultetu i sl), zažmurili su pred svim napred iznešenim diskreditujućim činjenicama o kandidatu, sa kojima su bili detaljno upoznati, i napisali pozitivan referat o kandidatu.

8. Na sednici Izbornog veća, održanoj 06.02.2013, iz ne baš najjasnih razloga je organizovano ponovljeno glasanje po članu 136 Statuta fakulteta, kojom prilikom dr Milić ponovo nije dobio potrebnu saglasnost, čime je po drugi put, u roku od godinu dana, potvrđeno da kandidat ne ispunjava zakonske uslove za izbor u zvanje nastavnika.

9. Sem pomenutog, na poslednjoj sednici Izbornog veća Medicinskog fakulteta, nije prihvaćen ni izveštaj Komisije niti predlog da se dr Milić izabere u zvanje docenta.

10. Na sednici Naučno-stručnog veća Univerziteta u Nišu, održanoj 26.02.2014, i pored velikog pritiska na članove veća, samo 13 njenih članova (što je na samoj granici legitimiteta), profesora Medicinskog fakulteta, preinačilo je odluku Izbornog veća Medicinskog fakulteta i izglasalo izbor kandidata u zvanje docenta, afirmišući, pri tom, flagrantno kršenje zakona i plagijarizam na niškom Univerzitetu.

11. Na kraju napominjemo i to da je dekan Medicinskog fakulteta držao u radnom odnosu pomenutog kandidata, punih godinu i po dana po isteku ugovora o radu, što predstavlja još jedan u nizu zakonskih prekršaja.

Nažalost, kompletnu ovu bruku oko izbora dr Milića u zvanje docenta, svim legalnim i nelegalnim sredstvima, forsirali su i podržavali dekan Medicinskog fakulteta i rektor Univerziteta. Takođe, napominjemo da su sa ovim slučajem upoznati svi nadležni organi, ali da još uvek niko nije reagovao.

Grupa nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišuloading...