Vaša zgrada dobija UPRAVNIKA: Njegova ZADUŽENJA vam se NIMALO NEĆE SVIDETI

Beograd zgrada
Foter/Aleksandr Zykov / photo on flickr

Stanari u stambenim zgradama koje, po donošenju Zakona o stanovanju, dobiju profesionalne upravnike moraće da se naviknu na sasvim nova pravila igre. Buka, građevinski radovi, izdavanje stana, troškovi.... samo se neke od stvari koje će se značajno promeniti u odnosu na dosadašnju praksu.

 

Tako će, na primer, kada izdajete stan morati da prijvite podstanare i plaćate porez, jer će u suprotnom pravnik biti u obavezi da vas kao nesavesnog stanodavca “tuži” državnim organima. I to nije sve.

 
Pre svega treba reći da svaka stambena zgrada, koja nema predsednika skupštine stanara, prema nacrtu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, dobija prinudnong profesionalnog upravnika.

On će, kao što je već rečeno, moći da prijavi nesavesnog stanara državnim organima za različite prestupe.

Natpis u niškom porodilištu ZBUNIO TRUDNICE: Nema porođaja ako nemate OVAJ DOKUMENT?

Imaće, između ostalog i pravo da preduzima mere za naplatu potraživanja stambene zajednice, među kojima spada i podnošenje tužbe, raspolagaće sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a moći će i da na osnovu svake primljene prijave (nepoštovanje kućnog reda, buka i druge imisije) obavesti nadležni organ i zahteva preduzimanje određenih mera.

Kada upravnik dođe na vlast u stambenoj zgradi, on će skupštini stanara predlagati program održavanja zgrade, ali i visinu naknade za održavanje zajedničkih delova i zemljišta.

Kako navode u Privrednoj komori Srbije profesionalni upravnik biće osoba sa završenom četvorogodišnjom školom.

– Profesionalni upravnik moraće da ima položeni ispit za profesionalnog upravnika, da ima licencu, ali i da bude upisan u registar Privredne komore Srbije – ističu u Privrednoj komori.

PRAVA I OBAVEZE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

1. Predlaže skupštini stanara program održavanja zgrade
2. Predlaže skupštini stanara visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta
3. Stara se o održavanju katastarske parcele na kojoj se nalazi zgrada
4. Protiv osoba koja ne ispunjavaju obaveze prema stambenoj zajednici odlučuje o pokretanju odgovarajućih postupaka, pokreće postupke i preduzima druge zakonom predviđene mere
5. Uz saglasnost skupštine stanara odlučuje o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade
6. Da na osnovu odluke skupštine stanara, preuzima menične obaveze u ime i za račun etažne zajednice
7. Da raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice na osnovu deponovanja potpisa, u skladu sa propisima koji se odnose na vođenje tekućeg računa
8. Obezbedi mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (kao što su: nepoštovanje kućnog reda, buka i druge imisije) u zgradi 24 časa neprekidno
9. Na osnovu primljene prijave obavesti nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera, od nadležnog organa
10. Evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima, ako su poznati (podaci o podnosiocu prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo)
11. Obezbedi izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku
12. Preduzima mere za naplatu potraživanja stambene zajednice uključujući i podnošenje tužbe i preduzimanja mera za prinudno izvršenje