VOJSKA ŠTITI ZAPOSLENE GRAĐANE: Ovo su VAŠA prava u slučaju da dobijete POZIV ZA VEŽBU

vojska
www.mod.gov.rs

Ministarstvo odbrane saopštilo je da zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos, niti zbog toga on može biti u neravnopravnom položaju u odnosu na druga zaposlena lica u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

 

Kako se navodi, to je propisano posebnim članom 70. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, a mehanizam zaštite rezervnog sastava za vreme vršenja vojne obaveze nalazi se i u odredbama člana 67. i 68. tog zakona, kojim su propisane naknade koje pripadaju vojnim obveznicima za vršenje vojne obaveze.

U slučaju da licu u rezervnom sastavu, nakon izvršenja vojne obaveze, odnosno učešćem na višednevnoj vojnoj vežbi, na koju se uredno odazvalo po pozivu nadležnog centra Ministarstva odbrane, poslodavac raskine radni odnos zbog njegovog odsustva radi učešća na vojnoj vežbi, lice ima pravo da o tome obavesti centar ministarstva koji ga je uputio na vežbu– piše u saopštenju.

Naglašava se da će Ministarstvo odbrane postupajući po podnetoj predstavci lica, u saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim po pitanju rada i radnog odnosa, sagledati navode predstavke i preduzeti odgovarajuće mere.

Ministarstvo odbrane podseća da je Zakonom o radu propisano da se radni odnos zasniva ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac i može se zaključiti na neodređeno ili određeno vreme, dok je članom 79. Zakona o radu propisano da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, ako odsustvuje sa rada, sem ostalog, zbog odlaska na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka.

Pored ostalih zakonom propisanih elemenata, kako se dodaje, Ugovor o radu sadrži vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme), trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, između ostalih propisanih situacija i za vreme vršenja vojne vežbe.

Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

U saopštenju se ističe da lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje, dok licu u rezervnom sastavu koje nije zaposleno ili koje samostalno ne obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost, registrovanom poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada– dodaje se.

Ministarstvo odbrane navodi i da licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrna kao i smeštaj, ako vežba traje duže od osam časova, dok iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.