Medicinska sredstva koja su povučena sa tržišta

Neka medicinska sredstva povučena su sa tržišta jer rezultati nakon njihove upotrebe mogu biti lažno povišeni.

Architect Intact PTH Reagent Kit – Imunohemija, individualni i specifični hormoni; Architect Intact PTH Controls – Imunohemija, kontrola i Architect Intact PTH Calibrators – Imunohemija, kalibrator su povučeni sa tržišta.

Do povlačenja je došlo zbog toga što rezultati dobijeni upotrebom zahvaćenih serija mogu biti lažno povišeni, saopštila je kompanija Abbott.

U istraživanju koje je sproveo proizvođač, a koje je završeno u januaru 2014. godine, utvrđeno je da rezultati testiranja uzoraka pacijenata mogu pokazivati pomak za 13 do 45 odsto u odnosu na prethodna istraživanja, saoptšila je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS),

Rezultati dobijeni upotrebom zahvaćenih serija, međutim, mogu biti lažno povišeni, odnosno mogu pokazivati pozitivan pomak u odnosu na rezultate dobijene upotrebom prethodnih serija. Taj pomak može da utiče na referentne intervale ARCHITECT Intact PTH testa utvrđene u određenoj laboratoriji, pri čemu Abbott ARCHITECT Intact PTH kontrole ne detektuju pomak.

U obaveštenju se ističe i da, kada je reč o dijagnostici oboljenja u vezi sa poremećajima metabolizma kalcijuma, ovi lažno povišeni rezultati mogu navesti lekara da pomisli da pacijent boluje od hiperparatireoidoze ili da izostane dijagnostifikacija hipoparatireoidizma. Ovi nalazi bi bili u suprotnosti sa kliničkom slikom, kao i sa rezultatima drugih testova i mogli bi da dovedu do novih testiranja pacijenata i kratkotrajnog odlaganja postavljanja dijagnoze kod hroničnih bolesti.

Zbog svega navedenog, proizvođač se odlučio na povlačenje svih serija reagenasa, kontrola i kalibratora, a trenutno je u toku istraživanje uzroka ove situacije, piše Farma netvork.